Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Material Presence: Zoe Preece

Material Presence: Zoe Preece

Oriel Brif

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae Zoe Preece yn cael ei swyno gan drothwyau, gofodau darfodedig, yr ‘o dro i dro’. Wrth sylwi ar enydau a allai gael eu hanwybyddu, mae’n craffu ar y menisgws ar lwy sy’n cael ei llenwi nes iddi ddymchwelyd, neu’r cydbwysedd ansefydlog mewn dau gwpan wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd ar wyneb gweithio yn y gegin, a phob un ar ymyl rhywbeth. Mae’n canfod harddwch ansicr yma a dyhead sy’n atsain o brofiad dynol. Mae’r clai porslen gwyn a ddefnyddir ganddi yn dod yn drosiad, mae ei symudiad o un cyflwr i un arall yn corffori agweddau o fodolaeth dynion.

Utilitarian: Lisa Krigel

Utilitarian: Lisa Krigel

Oriel 3

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae'r staciau iwtalitaraidd hyn, sy’n herio'r addurnol, yn esblygiad o’r ffurfiau cerfluniol a grëwyd ar gyfer y gyfres ‘Kitchen Storeys’ sy'n parhau i archwilio adeiladu modern a ‘brwtalaidd’, gan gwestiynu'r berthynas rhwng bwyd a phensaernïaeth, mewn synthesis o ffurf a swyddogaeth.
 
Mae pwrpas ac adeiledd pob tŵr wedi'i stacio yn gyfeiriad gweledol a throsiadol at yr adeiladau pensaernïol llym sy'n ysbrydoli. Dangosir cyffelybiaeth rhwng saernïo defnyddiau cerameg a choncrit, y domestig a'r coffaol, ac wrth i'r staciau gael eu datgysylltu, mae datguddio bwydydd arbennig yn rhoi tystiolaeth benodol ychwanegol o'r berthynas rhwng ffurf a swyddogaeth.
 
Mae'r ideoleg iwtopaidd sy'n greiddiol i lawer o'r ffurfiau pensaernïol hyn yn cael ei hadlewyrchu yn y defodau sy'n amgylchynu’r weithred o rannu bwyd, prydau cartrefol, ciniawau gwadd a digwyddiadau dathlu, ble mae cyfleoedd yn cael eu creu ar gyfer dweud storïau, trafod a dadlau, gan gyfoethogi'r lleoedd ble rydym yn byw ac yn gweithio

Charlotte Burke

Charlotte Burke

Arddangosfa Grefft

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae gwaith Charlotte yn archwilio'r ffyrdd y mae gwrthrychau cyffredin yn cael eu canfod. Gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng 2D a 3D, mae'n defnyddio ffurf, lliw, patrwm, wyneb a gwead i ail-lunio a dadlunio’r gwrthrych er mwyn datguddio rhywbeth newydd.
 
Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cerameg. Yn 2016, aeth Charlotte ymlaen i gwblhau ei Gradd Meistr mewn Cerameg yn yr un sefydliad.

Anna K Baldwin

Anna K Baldwin

Arddangosfa Gemwaith

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Mae i ddyluniadau Anna deimlad organig, cyffyrddadwy, sydd yn aml yn cynnwys technegau morthwylio a siapio i greu ymdeimlad o symudiad.

Mae'n cael ei hysbrydoliaeth o lawer o wahanol ffynonellau yn cynnwys goleuni, gwead, a ffurfiau naturiol a hylif. Rydw i hefyd yn cael llawer o syniadau yn syml drwy weithio gyda'r metel ei hun i ddatblygu ffurfiau newydd.  

Cerys Jackson

Cerys Jackson

Spore Series

Oriel Cafe Gallery

31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018

Ar hyn o bryd mae Cerys yn astudio ar gyfer MA mewn Celfyddydau, Iechyd a Llesiant ac mae hefyd yn diwtor llawrydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.  Gyda'i hangerdd dros weithio yn y sector iechyd meddwl, mae Cerys wedi creu'r 'Spores series' sy'n seiliedig ar yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt gan iechyd meddwl. Gan ddefnyddio sganiau o'r ymennydd, mae wedi defnyddio dysglau Petri i greu printiau o sborau sy’n perthyn i’r rhai hynny yr effeithir arnynt a'r rhai nas effeithir arnynt. Ar ôl troi'r rhain yn sgrin-brint, mae hi'n haenu'r printiau bedair gwaith mewn amrywiol liwiau gan ddangos yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt.
 
Yn y ffurf haniaethol hon mae pob sbôr yn edrych yn debyg, yn yr un modd ag y mae pawb yn edrych yn debyg ar y tu allan – y dioddefaint mewnol yw'r peth na ellir ei weld.