Ffôn: 01633 483321

Gwneuthurwyr

Mae siop grefftau'r ganolfan yn gwerthu amrywiaeth eang o grefftau cyfoes o ansawdd uchel, yn cynnwys cerameg, gwydr, gemwaith, paentiadau a phrintiau, tecstilau.

Rydym hefyd yn cadw detholiad eang o gardiau cyfarch Cymraeg a Saesneg. Y gobaith yw y byddai gennym waith yma gan y rhan fwyaf o'r gwneuthurwyr isod bob amser. Os ydych yn chwilio am eitemau gan wneuthurwr penodol, byddai'n werth i chi ein ffonio cyn i chi ymweld.

Claire Cawte

Claire Cawte
Caerdydd

Mae Claire yn arbenigo mewn creu eitemau 'unigryw' y gellir eu gwisgo ar y corff neu eu dangos fel darnau o gelf  ar gyfer y tu mewn. Mae'n creu crogluniau, sgarffiau, clogynnau, carthenni a chlustogau, a phob amser yn rhoi ystyriaeth arbennig i gynhesrwydd, moeth ac, yn y pen draw, cysur. Mae ond yn defnyddio llifynnau planhigion a ffibrau naturiol. Mae ei thechneg a'i harddull wedi datblygu'n broses o ffeltio Nuno. Mae'n debyg mai'r peth pwysicaf yw natur gyffyrddol ei gwaith – sy'n adlewyrchu natur glòs y cysylltiad personol â'r deunyddiau, a'r archwiliad o ffibrau yn ystod y broses wneud.

Frank Hamer

Frank Hamer
Mamilhad Pont-y-pŵl

Mae Frank yn dylunio ac yn gwneud platiau mewn moldiau gwasgu, gyda delweddau o bysgod a brogaod arnynt. Mae'r platiau'n cyfuno cerameg â'i diddordeb mewn arlunio ac addurniad. Dylid eu darllen at bedair lefel: fel platiau; fel gwrthrychau addurnol cyffredinol; fel delweddau penodol ac, yn bwysig iawn iddo ef, fel digwyddiadau ceramig. “Rwy'n hoffi gweld y trwch o wydredd wrth iddo lifo dros y sianeli o waith sgraffito, wrth iddo fywiogi'r broses o lithro ac ymdoddi lliw gyda'r amryw ddarnau o bigment a ychwanegwyd. Rwy'n credu y dylai cerameg siarad â geirfa glai, gwydredd a lliw yr effeithir yn gryf arnynt gan dân.”

J C Middlebrook

J C Middlebrook

Mae Jayne Childs yn byw yng nghyffiniau Nottingham. Yn y gorffennol cymharol agos, roedd Nottingham yn enwog am un diwydiant – Les. Nottingham oedd canolfan y DU am gynhyrchu les tan ychydig ddegawdau yn ôl. Mae'n creu tecstilau les yn ei stiwdio yn Nottingham gan ddefnyddio'r meddalwedd a'r peirianwaith diweddaraf. Er bod treftadaeth y diwydiant yn ei hysbrydoli, mae'n well ganddi wneud les mewn lliwiau llachar y gellir ei wisgo, gan herio'r canfyddiadau o'r hyn y gall les fod.

Jennifer Hall

Jennifer Hall
Crickhowell

Mae Jennifer yn cynhyrchu ystod eang o ddarnau gan ddefnyddio clai priddwaith coch wedi ei addurno â chyfuniad o slipiau gaiff eu trochi, eu tywallt a’u sgraffito. Mae’r prosesau hyn yn creu arwyneb sy’n arddangos coethder a hylifedd y gwydredd plwm anwenwynig lliw mêl a gwyrdd.

Kathryn Roberts

Kathryn Roberts
Aberhonddu

Mae natur a ffurfiau naturiol, gyda'u hanghymesuredd a'u cydbwysedd sylfaenol, yn themâu sy'n dod yn fwyfwy amlwg yng ngwaith Kathryn. Caiff ffurfiau eu cyfoethogi gan balet anferth o liw a gwedd. Yn anochel, daw ei hysbrydoliaeth o'r deunydd ei hun – ‘y fantais o weithio gyda gwydr yw bod iddo bosibiliadau diddiwedd.’ Mae ei gwaith yn adlewyrchu ei hamgylchoedd a'i chyflwr meddwl – mae'r darnau'n yn rhydd, yn gynnil, ond yn hyderus, gydag ansawdd arlunydd diymatal.

Louise Pringle

Louise Pringle

Mae'r gemwaith 'eclectic shock' yn gasgliad syfrdanol o emwaith unigryw a bendigedig. Mae Louise Pringle yn adlewyrchu ei harddull personol, sy'n annhebyg i unrhyw un arall, yn enwedig o ran ei gemwaith slawer dydd wedi'i ailddyfeisio – mae pob darn yn unigryw gyda breichledau swyndlysau, mwclis a thlysau wedi eu gwneud o ddarnau o emwaith slawer dydd, swyndlysau anarferol, calonnau, hen glustdlysau, darnau arian, modrwyau, watsiau a mwy.