Ffôn: 01633 483321

Y Gymuned Ehangach

Swyddog Marchnata (Rhan Amser)

Disgrifiad Swydd

 

Cefndir

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange (LGAC) yw'r ganolfan ranbarthol ar gyfer celfyddyd gymhwysol a gweledol yn ne-ddwyrain Cymru. Yn nodweddiadol mae'n ymgysylltu â thua 40,000 o bobl bob blwyddyn trwy ein harddangosfeydd a'n rhaglenni ymgysylltu â'r gymuned leol helaeth. Mae cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â ni yn y ganolfan, mewn lleoliadau ledled y wlad ac yn cysylltu'n ddigidol, gan gyfnerthu ein safle fel adnodd gwerthfawr yn ein sir, ein rhanbarth ac yn genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i Swyddog Marchnata ymuno â'n tîm, sy'n cynnwys y Cyfarwyddwr, Uwch Swyddog Addysg, Gweinyddwr, Cynorthwyydd Arddangosfeydd, Rheolwr y Caffi a Chynorthwywyr. Y tu hwnt i'r tîm craidd hwn, rydym yn gweithio gydag artistiaid a gwneuthurwyr llawrydd i gefnogi gwaith y sefydliad. Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn elusen ac yn gwmni a gyfyngir drwy warant a lywodraethir gan fwrdd ymddiriedolwyr sy'n cefnogi'r cwmni mewn capasiti gwirfoddol. Rydym yn chwilio am rywun a fydd yn dangos gwir ymrwymiad i'r gwaith a wnawn gyda'r gymuned leol a gyda sector y celfyddydau.

Am fanylion am ein gwaith a'n cynlluniau, ewch i www.lgac.org.uk i weld ein Cynllun Busnes (gofynnwch am gael copi drwy e-bost).

Pwrpas y swydd

Cefnogi amcanion strategol y sefydliad, cyfleu pwy ydym ni a’r hyn a wnawn, a hyrwyddo ein gwaith i bartneriaid, cynulleidfaoedd, cyfranogwyr a rhanddeiliaid ar draws yr holl blatfformau.

Rolau a chyfrifoldebau allweddol

 •  Datblygu a gweithredu cynllun marchnata a chyfathrebu sy'n cyfateb i'n Cynllun Busnes
 • Bod yn gyfrifol am frand Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, gan sicrhau bod yr elfennau gweledol, llais, gwerthoedd a negeseua'r brand yn gyson ac yn gydwedd drwy holl weithgareddau'r sefydliad
 • Gweithio gyda'r tîm i godi proffil LGAC a chynyddu presenoldeb yn nigwyddiadau LGAC 
 • Rheoli a datblygu presenoldeb LGAC yn y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheoli ymgyrchoedd drwy e-bost a rhestri postio
 • Rheoli deunydd hysbysebu printiedig LGAC, yn cynnwys gwahoddiadau i arddangosfeydd, paneli dehongli, taflenni a phosteri, mewn cydweithrediad â dylunwyr allanol
 • Cynnal a datblygu gwefan LGAC, mewn cydweithrediad â dylunwyr gwe
 • Cefnogi mentrau ymchwilio i gynulleidfaoedd, gyda'r nod o wella’r ddealltwriaeth obroffiliau, symbyliadau a barnau cynulleidfa
 • Rheoli'r defnydd o fideos o weithgareddau LGAC yn y cyfryngau cymdeithasol, ar y wefan ac ar y safle
 • Cynnal a datblygu systemau bwcio ar-lein
 • Rheoli cynhyrchu'r catalogau arddangosfa, yn ddigidol ac mewn print, mewn cydweithrediad â dylunwyr allanol
 • Meithrin perthnasoedd â'r Wasg ar y lefel leol a rhanbarthol, ac â Grwpiau Cymunedol Ar-lein a'r Wasg Arbenigol
 • Cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd hysbysebu
 • Gweithio gyda'r Cyfarwyddwr i ddylunio a rheoli cyllidebau marchnata a chyfathrebu
 • Arwain ar reoli data cynulleidfaoedd o fewn y sefydliad, gan sicrhau bod yr holl weithgareddau marchnata a chyfathrebu’n cydymffurfio â GDPR 
 • Monitro, gwerthuso ac adrodd ar ystadegau yn ymwneud â thraffig gwefan a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
 • Darparu a chyflwyno adroddiadau yn ôl yr angen, ar gais y Cyfarwyddwr a'r Bwrdd Ymddiriedolwyr
 • Mynychu digwyddiadau agor arddangosfeydd, cynorthwyo gyda gweithgaredd Blaen Tŷ pan fod angen, cyfarfod y wasg a gwesteion ble bo'n briodol
 • Sicrhau cydymffurfiad â holl Bolisïau LGAC
 • Helpu i ddatblygu perthnasoedd â darpar bartneriaid a sefydliadau eraill o'r un meddylfryd
 • Cynrychioli LGAC mewn fforymau cyhoeddus

MANYLEB PERSON

Byddai'r swydd yn addas i rywun a all ddangos profiad o weithio mewn marchnata a chyfathrebu. Os ydych yn berson egnïol sydd ag ymagwedd greadigol at ddylunio negeseuon cyfathrebu, ac yn gallu cynnal ffocws cryf ar ein cymuned a gwerth y gwaith a wawn, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Rydym yn chwilio am rywun sydd â dealltwriaeth dda o rym y cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol fel cyfrwng i ddatblygu cynulleidfaoedd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwd dros y celfyddydau a diwylliant ac yn eiriolwr dros yr angen am i groestoriad eang o gymdeithas gymryd rhan fel cynulleidfaoedd. Bydd angen i chi fedru gweithio'n dda gyda'r tîm ond yn gallu bod yn hunangymhellol wrth weithio'n annibynnol – mae cyfleoedd i weithio’n hyblyg/gweithio gartref ar gael. Rydym yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr neu'r sawl sy'n fodlon dysgu.

Sgiliau allweddol, priodweddau a phrofiad 

Hanfodol:

 • Profiad amlwg o weithio mewn sectorau creadigol, diwylliannol neu elusennol
 • Profiad o ddatblygu a gweithredu cynlluniau marchnata a datblygu cynulleidfa
 • Profiad o gynllunio a chyflwyno ymgyrchoedd, yn cynnwys dylunio a chynhyrchu print, dosbarthu print, creu cynnwys, hysbysebu yn y cyfryngau cymdeithasol, marchnata drwy e-bost, a gweithgaredd marchnata cyfatebol
 • Profiad o reoli a chynnal platfformau gwe a chyfryngau cymdeithasol, ac yn benodol gwybodaeth am ymgysylltu a marchnata digidol, a phrofiad o reoli sianeli cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd, hyrwyddo digwyddiadau a meithrin ymwybyddiaeth brand
 • Ymagwedd strategol a chreadigol, a'r gallu i weithio o fewn terfynau amser gan reoli amryfal flaenoriaethau
 • Synnwyr gweledol cryf a sgiliau cyfathrebu geiriol ac ysgrifenedig rhagorol, yn cynnwys sgiliau ysgrifennu copi creadigol a sgiliau prawf ddarllen, a gallu amlwg i danio brwdfrydedd ac argyhoeddi eraill
 • Trylwyredd a chywirdeb o radd uchel
 • Profiad o reoli cyllidebau
 • Person hunangymhellol sy'n gweithio'n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm bychan
 • Yr awydd i eiriol dros safbwyntiau a phersbectifau cynulleidfaoedd drwy'r holl weithgaredd marchnata, cyfathrebu ac ymgysylltu
 • Ymwybyddiaeth o'r datblygiadau yn y sector, yn cynnwys yr heriau ynghyd â'r arloesedd a'r arferion da
 • Ymrwymiad personol a phroffesiynol i gyfle cyfartal ac i amrywiaeth ar eu hamryfal ffurfiau
 • Gradd neu brofiad cyfwerth

Dymunol:

 • Y gallu i siarad/ysgrifennu yn Gymraeg
 • Diddordeb a gwybodaeth am gelf a chrefft cyfoes
 • Profiad o farchnata ar gyfer digwyddiadau celf a chrefft cyfoes
 • Sgiliau creu digidol, yn cynnwys creu deunydd delwedd a fideo, a phrofiad ymarferol o Adobe Suite, Jotform, Mailchimp
 • Gwybodaeth am systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) neu brofiad o ddatblygu prosesau CRM mewn sefydliad

Tâl ac Amodau:

Oriau: Rhan amser 2 diwrnod yr wythnos (13 awr) – mae hyblygrwydd o ran yr oriau/diwrnodau a weithir a chyfleoedd ar gyfer gweithio gartref

Cyflog: £19,100 (pro rata), h.y. £6,625

Gwyliau: 30 diwrnod y flwyddyn yn cynnwys gwyliau banc (pro rata), h.y. 12 y flwyddyn yn cynnwys gwyliau banc

Pensiwn: Cyfraniad cyflogwr i Bensiwn y Cwmni  

Buddiannau Eraill:

Disgownt staff ar gyfer arddangosfeydd, y siop grefftau a'r caffi

Rhaglen hyfforddi barhaus

Parcio am ddim a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da 

 

Oriau agor y ganolfan yw dydd Llun i ddydd Sadwrn 9.30-4.00 (staff ar y safle 9.00-4.00)

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1PD

 

Sut mae gwneud cais

Anfonwch lythyr cais a'ch CV at Alice Bethune drwy e-bost yn unig

 

Dyddiad cau: 10am Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

 

Staff caffi rhan amser

Rydym bob amser yn chwilio am staff rhan-amser profiadol ar gyfer ein caffi mewnol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth