Criw Celf

Mae Criw Celf yn darparu gweithgareddau allgyrsiol i bobl ifanc sydd â dawn artistig trwy weithdai crefft a chelf weledol ysbrydoledig. Nod y gweithdai, a arweinir gan artistiaid proffesiynol, yw datblygu sgiliau a hyder y cyfranogwyr a'u hannog i weithio tuag at gymwysterau yn y celfyddydau.

Rhedir y rhaglen Criw Celf ledled Cymru ac fe'i cefnogir a'i hariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ar gyfer trigolion Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, rhedir y rhaglen gan Ganolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.

Pryd a Ble cynhelir y gweithdai?

Cynhelir y gweithdai ar ddydd Sadwrn (10am - 12 neu 1pm - 3pm, yn dibynnu ar ba ddydd Sadwrn o'r mis) yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. Mae pob myfyriwr yn mynychu deg gweithdy (un y mis) rhwng Medi 2015 a Mehefin 2016.

Mae i bob mis thema wahanol a chewch ddewis ar ba ddydd Sadwrn o'r mis y byddwch yn mynychu (yn amodol ar argaeledd lleoedd).

Pobl ifanc o ba oed all ymuno â'r rhaglen?

Yn ystod 2015/16, mae Criw Celf yn Ne-ddwyrain Cymru yn canolbwyntio ar blant yn y blynyddoedd ysgol 7, 8 a 9. Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange hefyd yn rhedeg rhaglen ar wahân, Criw Celf Bach, i blant iau (blynyddoedd ysgol 3, 4, 5 a 6).

Oes rhaid talu?

Oherwydd y cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, pris y rhaglen am y flwyddyn gyfan yw £40 (deg gweithdy). Mae'r pris yn cynnwys yr holl ffioedd dysgu a'r holl ddeunyddiau. Rhaid talu'r pris llawn i gadarnhau eich lle.

Sut caiff myfyrwyr eu dewis?

Gall darpar gyfranogwyr gael eu henwebu gan athro proffesiynol neu gan diwtor yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange. Os hoffai unrhyw un gael eu hystyried, dylent gysylltu â ni ar 01633 483321.